Uppdaterad den 17 juni 2018 www.psalmbok.se
Böcker jag inte har (eller glömt stryka här)
ID Kategori Författare/Utgiven av Titel Tryckår Pris   Införd
    Ur Wessmans register. Ej insorterade utgåvor nedan 1687 (dansk), 1690, 1693,         
1 Har inte Gustaf Murray och Johan Wellander, Sthlm. Psalmernas väg, nr 193 Barnabok, hans kongl. höghet kronprinsen i underdånighet tilägnad af samfundet Pro fide et christianismo 1780   Wessmans reg 2016-07-18
2 Har inte Som, Efter Hans Kongl Maj:ts Nådigsta Befallning, bör utgifwas (har del 2, 178 - 485 n:r). Sthlm, Lorens Ludvig Grefing. Kallas Celsiska
provpsalmboken
1765 års - Av Then Swenska Prof-Psalmbok Första Samlingen (nr 1-177) 1765   Wessmans reg 2010-05-27
3 Har inte Joachim von Düben d.ä. Stockholm. Tryckt hos Joh. L. Horn. Psalmernas väg, nr 200 Uthwalde andelige sånger, af tyska språket på swensko tolckade 1725   Wessmans reg 2016-07-18
4 Har inte Jacob Arrhenius. Upsala. Psalmernas väg, nr 4, 138 Jacobi Arrhenii Psalme-prof 1689   Wessmans reg 2016-07-18
5 Har inte Haquin Spegel. Västerås. Psalmernas väg, nr 186 En christens gyllende Clenodium eller Siäle-skatt 1688   Wessmans reg 2016-07-18
6 Har inte Ericus Laurentii Norenius. Wästeråhs (förlorad). Psalmernas väg, nr 138, 144 Gudfruchtigheetz öfning, uthi christelig och upbyggelige sånger om Jesu Christi lijdande 1675   Wessmans reg 2016-07-18
7 Har inte Samuel Columbus & Gustaf Düben d.ä. (jmfr ej beslagen 1694!) Sthlm Johan Georg Eberdt. Psalmernas väg, nr 43. Digital. (finns repr i Syréens) Odæ sveticæ. Thet är, någre werldsbetrachtelser, sång-wijs författade 1674   Wessmans reg 2016-07-18
8 Har inte Psalmernas väg, nr 104 Tree sköna andelighe wijsor 1642   Wessmans reg 2016-07-18
9 Har inte Basilius Förtsch. Psalmernas väg, nr 42 En andeligh watukälla 1641   Wessmans reg 2016-07-18
10 Har inte Sigfrid Aron Forsius. Psalmernas väg, nr 147 (ej belagd) En liten psalmbok 1608   Wessmans reg 2016-07-18
11 Har digital Psalmernas väg, nr 71. Finns Digital Någhra nyttigha andelighe loffsånger och wijsor 1601   Wessmans reg 2016-07-18
               
12 Har inte 238 nr. Mellersta Kalmar läns församlingar.  100 psalmer, till bruk vid gemensam och enskild gudstjänst 1924   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
13 Har inte Nylander, A. R. Lund : C. W. K. Gleerup, 1876, 76 sid. 100 sånger för folkskolan : satta i sifferskrift : efter E. Chevés tonbeteckningssätt. 1876   Libris 2018-01-25
14 Har inte Tryckt hos Gleerups i Lund 1695 års psalmbok (1863) 1863   KM-ledamot  2015-11-18
15 Har inte Utg. av Olov Celsius d.y.(1716-1794) men förkastades av prästeståndet vid riksdagen 1772 . Del 1 177 n:r. Kallad Celsiska
provpsalmboken.
1765 års Af then swenska Prof-Psalmboken Första samlingen (har Senare Samlingen från 1767) 1765   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
16 Har inte   Samuel Ödmann, 160 sid (150x95mm) (1750-1829), "Gubben i sängen". Senare upplagor 1800+1806 (lånad)+1808. Totalt utgavs 6.000 ex. av sångboken. 1798 års - Försök till Kyrko-sånger (+1800+1806+1808) 1798   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
17 Har inte Carl Johan Brag (1735-1781). Tryckte och uplagde af Lars Wahlström. 2:a uppl, tredje kom 1831 1799 års - Prof-psalmer af en evangelii predikant i Götheborg 1799   Libris 2018-03-15
18 Har inte FH har 1807 (186 sid) & (1809 (256 sid). Av Choræus, Michael & Johan Olof Wallin. 1807 års Omarbetning af Swenska Psalmer, 1-2, Förra samlingen 1807   Libris 2018-03-13
19 Har inte FH har 1807 (186 sid) & (1809 (256 sid). Av Choræus, Michael & Johan Olof Wallin. 1807 års Omarbetning af Swenska Psalmer, 1-2, Sednare samlingen 1807   Libris 2018-03-13
20 Har inte   1811 års förslag till … psalmer 1811      
21 Har inte FH har 1807 (186 sid) & (1809 (256 sid). Av Choræus, Michael & Johan Olof Wallin. 1811 års Omarbetning af Swenska Psalmer, 1-2, Förra samlingen 1811   Libris 2018-03-13
22 Har inte FH har 1807 (186 sid) & (1809 (256 sid). Av Choræus, Michael & Johan Olof Wallin. 1811 års Omarbetning af Swenska Psalmer, 1-2, Sednare samlingen 1811   Libris 2018-03-13
23 Har inte Av Franzén, J.O. Wallin m fl. 1813 års Provpsalmbok nr 2 1813   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
24   Joh. Lindh, Stockholm 1819. 406 sidor (dvs inte Gadelius förstautgåva) 1819 års psalmbok 1819     2013-11-15
25 Har inte Av J.H. Thomander (1798-1865) och Peter Wieselgren (1800-1877) med stort stöd av C.O. Rosenius, 1816-1868. ”En renlärig psalmbok”. 1888 i Chicago, Ill. : Engberg & Holmbergs förl 1849 års Psalmbok, Den swenska psalm-boken af år 1819 / öfwersedd af J.H. Thomander och P. Wieselgren 1849   Ur Kjell Grönbergs lista  2012-07-27
26 Har inte Cornelius, C.A. 224 sidor 1879 års Förslag till revision af den svenska Psalm-boken af Konungen gillad och stadfästad år 1819 1879     2015-10-02
27 Har inte af U. L. Ullman, 28 sid 1890 års Koralmelodier till "Förslag till reviderad psalmbok för Svenska kyrkan" : jämte en inledning om rytmisk koralsång 1890   Libris 2018-03-11
28 Har inte   Edvard Evers 1903 års Tillägg till Svenska psalmboken : ett förslag år 1903 1903     2010-06-23
29 Har inte Av Paul Nilsson, 154 sid. (Har ej 1915, 1936) 1908 års Förslag till reviderad Psalmbok 1908   Libris 2018-03-11
30 Har inte på Kungl. Maj:ts nådiga uppdrag utgifvet af J.A. Eklund, A.F. Runstedt och E.N. Söderberg. 633 sid. SKDN 1911 års Förslag till reviderad psalmbok för Svenska kyrkan 1911   Libris 2018-03-11
31 Har inte på Kungl. Maj:ts nådiga uppdrag utgifvet af J.A. Eklund, A.F. Runstedt och E.N. Söderberg. 633 sid. SKDN 1912 års Förslag till reviderad psalmbok för Svenska kyrkan (2:a uppl) 1912   Libris 2018-03-11
32 Har inte Av Paul Nilsson, 534 n:r. utöver 1911 och 1914 års revision av Wallinska psalmboken. (Har ej 1908, 1936) 1915 års Förslag till reviderad Psalmbok 1915   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
33 Har inte FH har! Erling Eidem, Nils Ahnlund, Gustaf Aulén, Nathanael Beskow, Emil Liedgren 1936 års Förslag till Psalmbok för Svenska kyrkan 1936   FH har! 2013-01-19
34 Har inte Av Paul Nilsson, 168 sid. (Har ej 1908, 1915) 1936 års Förslag till reviderad Psalmbok 1936   Libris 2018-03-11
35 Har inte   Pettersson, Eric Samlade och utgivna 20 st Evangeliska sånger 1934      
36 Har inte [Elektronisk resurs] Lundh, L. Aug. Stockholm : Elkan & Schildkneeht, 1881. 28 sid 20 svenska folkvisor i not- och sifferskrift ; Till folkskolornas tjenst.  1881   Libris 2018-01-25
37 Har inte   Ragnar Holte 35 Psaltarsånger 1983     2010-06-23
38 Har inte Tufve N. Hasselguist tryckeri i Galesburg (Minnesota?) "Det Rätta Hemlandet" 50 Andeliga Sånger före 1860 trol   Psalmodika 20 år 2016-07-18
39 Har inte   Utg. af Joel Blomqvist 66 af Sabbatsklockans och Fridstoners 200 sånger till församlingens tjänst (2:a tillökta uppl) 1909      
40 Har inte 29 nr. urval ur Sv. Psalmboken. Advents- och julsånger 1979   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
41 Har inte 25 nr, litet häfte, tryckt i Bollnäs  Allianssånger ?    Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
42 Har inte   oklart om samfundsanknytning Allianstoner : 84 sånger och psalmer till bruk vid evangeliska möten 1923      
43 Har inte Koral Svenska kyrkans unga. 109 sid. Redigering: Markus Leandersson, Peter Wärnlund Allt jag söker : en ny lovsångsbok med tidlöst innehåll 2004   Libris 2018-03-14
44 Har inte Musiktryck Jonas Jonson. Verbum, 87 sid Allt tillhör alla : 20 psalmer och sånger /  1992      
45 Har inte Koral  Samlade och utg. av Sven A. Wessman, 3:e uppl. Verbum, 31 sid Allt vad som anda har : kyrkovisor för sång och instrument 1962   Libris 2018-03-17
46 Har inte Kolmodin d. ä., Olof (1690-1753) 133 sånger varav 80 översättningar Andelig Dufwo=Röst, Eller En Gudelig Siäls Enskilda Sång=Andakt, til egen Sinnes-ro vptecknad, och nu andre Gudz barn til Tienst framgifwen af Olof Kolmodin 1734   Bertil Persson 2016-08-27
47 Har inte Av Lina Sandell, några sånger bl.a. ”Tryggare..”1:a g. (Har PDF) Andeliga daggdroppar 1855   Ur Kjell Grönbergs lista & Bertil Persson 2012-07-27
48 Har inte Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) Andeliga skalde-qwäden af H. C. N 1758   Bertil Persson 2016-08-27
49 Har inte Komminister Peter Lorenz Sellergren (1768-1843). Vexiö (11 sånger) Andeliga Skalde-Stycken ... utur W. C. Desslers Himmelska Själa-Lust ibland Guds blommor 1822   Bertil Persson 2016-08-27
50 Har inte   "Dels författade, dels öfwersedde och til trycket befordrade, af framledne kyrkoherden Tolstadius." (2:a uppl) Stockholm, J.C. Holmberg (se äv föregångaren Andeliga Wijsor och 1828) Andeliga sånger 1787      
51 Har inte   Samlade och utgifne af B. [Bernhard] Wadström (CW) (1831-1918), flera egna sånger. Utg. av folkkalendern Frideborg EFS. Flera utg. till 1876, totalt 155 nr Andeliga sånger 1859   Ur Kjell Grönbergs lista  
52 Har inte Sara Lindgren, Göteborg. O. Löwing (inga sökträffar på Sara!) Andeliga sånger 1876   Libris 2017-11-02
53 Har inte "dels komponerade, dels samlade & utgifna af Oscar Ahnfelt" (obs har flera!) Har Melodier i notskrift 1891 och Zifferskrift I-V, 1850 Andeliga sånger (200 sånger) 1850      
54 Har inte Betty Ehrenborg-Posse, 10 nr. små ljusa häften. EFS tryck (har sånger för barn 1875) Andeliga sånger för barn och ungdom 1861   Ur Kjell Grönbergs lista 2010-06-23
55 Har inte koral Betty Ehrenborg-Posse (har Andeliga sånger för barn 1875 - ej ungdom!, och häfte II i sifferskrift) Andeliga sånger för barn och ungdom: med melodier i sifferskrift 1871     2010-06-23
56 Har inte   August Östlund (1846-1945), Horla P-län, Pastor, folkskollärare. 1872+1875 (då 80 nr.) Utg. i 10.000 ex. Halls förlag, Jönköping Andeliga sånger skrivna av A.Ö. 1872   Ur Kjell Grönbergs lista (se innehav)
57 Har inte   (Israël Geringius.) Nyköping. Tryckte hos Joh. Pet. Hammarin. Andeliga sånger öfwer wår swenska psalmboks förnämsta lärostycken och efter samma toner 1793      
58 Har inte 1727 då med 137 nr. (kallad Österlings visor) Carl Gustaf Österling (1673-1732). Finns äv samb med Mose och Lambsen 1823. Har sådan 1841. Andeliga sånger över alla sönd- fest-och helgdags evangelier… 1724   Ur Kjell Görnbergs lista 2012-07-25
59 Har inte   Öfwersatta, urwalda, och originella af Victor Witting (metodist) Andeliga sånger, för böne-, class-, och förlängda möten. Första samlingen 1859      
60 Har inte Framlidne kyrkoherden wid St. Jakobs och Johannis församlingar i Stockholm mag:r Eric Tollstadii  (se äv föreg Andeliga Wijsor och 1787) Svenska pietisms förste företrädare. 176 sid onumrerad sånger, 90 nr. flera med olika längd och indelade i ämnen. Tr. hos Lundberg, Sthlm. Förord av en lärjunge Theophilus ”boken legat fördold i 80 år sedan förra utgivningen”, häftad. Andeliga sånger, jemte bifogade jule- högtids-psalmer av kh Eric Tollstadii  (1693-1759) 1828   Ur Kjell Görnbergs lista 2012-07-25
61 Har inte Utgifna af Kalmar Missionsförening  Andeliga Sånger, jemte ett bihang     Bertil Persson 2016-08-26
62 Har inte   Adam Adamsson Fredenstierna (1685-1772),  "Président uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätt”.  Andeliga sånger, til egen och andra jämn-christnas upmuntran wid wisza tilfällen författade, och nu af trycket utgifne 1765   Bertil Persson 2016-08-26
63 Har inte Komminister Peter Lorenz Sellergren (1768-1843). København 1834, Carlshamn 1839 Andeliga Sånger, utgifne af P. L. Sellergren 1834 & 1839   Bertil Persson 2016-08-27
64 Har inte   Eric Tolstadius (1693-1759) (se KBs uppgifter ur Liedgren sid 371) Följs av andra upplaga med kortare titel. Andeliga wijsor, om hwargehanda materier, och wid åtskilliga tillfällen 1733   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
65 Har inte Anonymt av Lina Sandell Andeliga vårblommor 1853   Bertil Persson 2016-08-26
66 Har inte Koral  Verbum, 37 sid (har FS utgåva 1969) Andlig visa : Melodistämma med text och ackordanalys 1976-1977      
67 Har inte Av Fredrik Olaus Nilsson, (1809-1891), 31 n:r (var med då Baptistsamfundet bildades 1848), landsförvisad fr. Sverige 1850, f.d. sjöman. Finns ej hos KB Andliga sånger 1843   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-25
68 Har inte Häfte utgivet av H. Halls förlag, Jönköping där en sång "Ack jag längtar hem" av Anders Nilsson, (1831-1914), infördes även kallad "Habosången" (separattryck 1932) Har 1898 med 184 sånger Andliga sånger 1863   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-25
69 Har inte Av Anders Nilsson, d.y. (1849-1912), predikant i Skåne. Utgav nio sånghäften detta år, samlingshäfte med 184 nr. (Har 1898 med 184 nr och 1923) Andliga Sånger 1893   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
70 Har inte Utg. av C. David af Forsén (1824-1912). Andliga sånger 1898   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
71 Har inte   Ester Lundgren, ÖM Andliga sånger 1924   Läsaren  
72 Har inte Komponerade af Karl Olander till dikter af Lina Sandell. Serie Hemfärdssånger nr 1, 32 sid Andliga sånger att sjungas unisont eller af blandad kör 1913   Bertil Persson 2016-08-26
73 Har inte Översatta från engelska av Betty Ehrenborg-Posse (1818-1880). 20 nr. Bef. 1856, utg. av P. Palmqust 19+23+20 n:r i sifferskrift. Andliga sånger för barn 1852   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
74 Har inte Av Betty Ehrenborg Posse, 17 nr. i litet ljust häfte. Handlar om unga flickor, fattigdom och Guds godhet. Andliga sånger för barn och äldre 1863   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-25
75 Har inte Nordisk psalmbok  Finska Missionssällskapet/ Gustav Kvist (9:e omarb uppl) Andliga sånger och psalmer 1900 1955 LÅN 2013 May-Britt Sjöbom 2013-02-26
76 Har inte   Sammanställda av Teodor Trued Truvé (har upplaga från SSK i Örebro 1876) Andliga sånger sjungna af Ira D. Sankey  1877      
77 Har inte Musiktryck För piano och sång. Samlade av Sven Lilliestierna Andliga sånger sjungna i Radio häfte 1       2014-06-27
78 Har inte Cincinatti, Ohio : tr. hos Hitchcock & Walden på deras eget förlag Andliga sånger till uppbyggelse för Guds barn under deras pilgrimsvandring 1875   via Libris-sökn 2016-10-30
79 Har inte Kristinehamn Andliga sånger till uppbyggelse och väckelse 1928   Libris 2018-03-14
80 Har inte Av M. Lundell EFS, 54 nr. rött häfte. Andliga sånger till uppmuntran under pilgrimsfärden 1878   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-25
81 Har inte   Samlade och utgifna af G. Hallberg och A.M. Fredriksson Andliga sånger till väckelse och uppbyggelse 1908      
82 Har inte   Örebro Andliga sånger till väckelse och uppbyggelse 1936      
83 Har inte   Johan Fredrik Thorin (med "Blott en kort liten tid och jag ilar","Var redo med överängelns röst och Guds basun", "Drinkarens hem") Andliga sånger utg. af J. F. T-n  1880-1890   (se julkalender 2016)  
84 Har inte Koral  Kjell-Åke Hamrén (red). Örebro : Morgonstjärnan, 104 sid Andliga vissångboken 1985   Libris 2018-03-17
85 Har inte   Andliga önskesångboken - 2000 200     2013-04-14
86 Har inte Av biskop Thomas Kingos, (1634-1703), Danmark 34 nr. Översatt till svenska av Samuel Colombus (1642-1679). Bromangymnasiet, H-vall bibl.museet. Andlige sjunge koor 1793   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-25
87 Har inte Lutteman, Gustaf, 1775-1818, 88 sid Anmärkningar vid det af den kongl. psalm-kommitén utgifna förslag till förbättrade kyrko-sånger 1815      
88 Har inte Musiktryck Holm-Glad, Thorleif, SMF, 16 sid Att leva : Nio andliga sånger [med musik] 1952   Libris 2018-03-08
89 Har inte   (andliga sånger?) Borlänge Barn- och ungdomssånger 1919      
90 Har inte Göteborg, Samuel Norberg tryckeri. 16 sid, 12:o Barna-Sånger 1798     2014-07-22
91 Har inte   Eric Bergquist, Helgelseförbundet Barna-sånger 1887   Läsaren & Ur Kjell Grönbergs lista  
92 Har inte Av Jenny Ronald o. Maj Br. Nordlund, 78 nr (ur 1937 års ps.bok). (har 1944 med 86 sånger) Barnen sjunger psalmer 1943   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
93 Har inte Sv.FA (saknar Frälsningsarmén med samma titel 1944 och SvFA 1932, 139 sidor och 1918, 122 sid. Har 1911, 122 sid !) Barnens egen sångbok 1918     2015-09-29
94 Har inte Frälsningsarmén, 133 sid (Har Sv.FA med samma titel, 1911!) Barnens egen sångbok 1944      
95 Har inte Joelsson, A. G. Barnens morgonandakt - betraktelser för skola och hem i fri anslutning till kyrkans texter (3 vol 1922-1950) 1938      
96 Har inte 163 nr, 192 sidor. Tr. i Norrköping. (Har SLEF koralbok & 1880 med 168 sånger tryckt i Gefle)  Barnens sångbok 1886   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-27
97 Har inte Nordisk psalmbok  Helsingfors, SLEF & Finlands Svenska Söndagsskolförbund (har 1956 års koral) Barnens Sångbok För Hemmet och Söndagsskolan 1942 LÅN 2013 May-Britt Sjöbom 2013-02-26
98 Har inte   Lina Sandell-Berg. Del III, 78 sid Barn-Sånger af L.S. 1867   Bertil Persson 2016-08-26
99 Har inte   Andersson, A P II Basunklang. : Andliga sånger till väckelse och uppbyggelse samlade. 1902      
100 Har inte   Samlade af A.A. Chicago : Svenska M.E. bokhandels-fören:s förl. Ny, förbättrad uppl. 76 sid Basun-klangen : sånger vid väckelse-möten 1891      
101 Har inte Benson P. Seattle Washington, 83 sid Begynnelse-tider af Svenska baptisternas verksamhet på Västkusten 191n     14 ug
102 Har inte Fruntimmers bibelsällskapet i Stockholm komittén  Berättelse och redovisning af Fruntimmers Bibel-sällskapets i Stockholm comité, för år 1839. 1840     2012-04-14
103 Har inte Av L.Pettersson, 14 N:r Tr. i Oskarshamn (bef. 2:a häftet) Bibelsånger jämte Tillämpningssånger 1875   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-25
104 Har inte Stockholm, 72 sid. Tryckt hos Samuel Rumstedt Bidrag till Evangeliska Brödra-Samfundets Sångbok 1814   Bertil Persson 2016-08-28
105 Har inte Nordblom, Johan Erik, 1788-1848. Tryckt Zacharis Häggström Sthlm  Bihang n:o 3 till Nordbloms sångschola : innehållande i zifferskrift för folkskolor, första cursens sånger, några ur bihanget n:o 2, åtskilliga nya samt några morgon- och aftonpsalmverser att begagnas vid bönestunderna 1847   Enligt NPF:s lista 2018-01-25
106 Har inte Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1814, 72 sid Bihang till evangeliska brödra-samfundets sångbok 1814   Libris 2018-03-15
107 Har inte   Blod och Eld och Flammande Rött     Tradera Ludde Lundström  
108 Har inte andl. sånger av F.G. Hedberg, (1811-1893), Rosenius, Rutström, Lindblom mfl, tryckt hos Hamberg, Söderhamn, 3:e utökade uppl, 29 n:r. 79 sid Blommor på lifwets wäg 1855   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-25
109 Har inte Av författare Charlotta C. Tibell (1820-1901), 82 sid. tryckt i Sthlm gm IM (Fören. för Inre Missionen bildad 1848). Blommor på väg till Zion 1852   Ur Kjell Grönbergs lista 2012-07-25